Zabıta Daire Başkanlığı


Adı-SoyadıKinyaz KÖLE
Telefon0(482) 212 50 32
E-mailkinyazkole@mardin.bel.tr - zabita@mardin.bel.tr

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI
YÖNETMELİĞİ

 


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.
KAPSAM
Madde 2-
Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.
TANIMLAR
Madde 3-
Bu Yönetmelikte ifade edilen;
3.1 Belediye                                   : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
3.2 Belediye Başkanı                     : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
3.3 Meclis                                       : Mardin  Büyükşehir Belediye Meclisini,
3.4 Encümen                                  : Mardin  Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
3.5 Genel Sekreter                         : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
3.6 Genel Sekreter Yardımcısı       : Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
3.7 Belediye Zabıta Personeli        : Belediye Zabıta Birimindeki Daire Başkanı, Birim Şube Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memurlarını
3.8 Belediye Zabıtası                     : Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik,
sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel
zabıta kuvvetini.
 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE YASAL DAYANAK

 
Madde 4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bu Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Teşkilat
Madde 5-
Zabıta Dairesi Başkanlığı,  Başkanlık oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Şube Müdürlükleri Başkanlık oluru ile hangi daire başkanlığına bağlanırsa,  o daire başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını yürütür. Başkanlık oluru ile daire başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili daire başkanlığına geçer.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 
Madde 6  DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 

6.1) Büyükşehir Belediyelerinin görev,  yetki ve sorumluluklarını belirleyen 1608,  2872,  3194, 4077, 4207,  5216, 5326 ve 5393 sayılı kanunlarla,  bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar,    K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları  içerisinde beldenin düzenini,  belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması.
6.2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş,  görev,  yetki ve sorumluluklarını,  zabıta memurlarının niteliklerini,  görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,  kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev,  yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi
6.3) İlgili Mevzuat,  Başkanlık,  İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı,   Genelge, Bildiri,  Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Dairesi Başkanlığının yönetilmesi.
6.4) Toplu Taşıma Araçları ve Taksi-Dolmuş Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması.
6.5) Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması
6.6) Zabıta Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren ve mahiyetindekilere iletilmesi.
6.7) Zabıta Dairesi Başkanlığı görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek,  daire başkanlığına bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetki dahilindeki tedbirlerin alınması, mevzuatların takip edilmesi,
6.8) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri ile Meclis,  Encümen ve UKOME kararlarının uygulanması.
6.9) Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerde iş bölümü yapmak.
6.10) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi ve personele açıklamalarda bulunulması.
6.11) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için İnceleme ve araştırmalar yapılması.
6.12) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi,  plan ve programlar yapılarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması,  daire başkanlığı birimlerinin çalışma saat ve şekillerinin belirlenmesi.
6.13) Bütün memurların,  disiplin ve özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
6.14) Personeli ihtisas ve becerilerine göre,  uygun görülen birim ve görevde çalıştırılması, denetim ve gözetiminin yapılması,  hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesi.
6.15) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dahilin de kamuya açık olan yerlerin temizliğinin, düzeninin ve sağlık koşullarının denetlenmesi,  gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemlerin aldırılması.
6.16) Zabıta Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek birimlerin görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak saptanması.
6.17) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yıllık taslak bütçesinin hazırlanması ve bütçe doğrultusunda uygulamaların yapılması.
6.18) Personelin çalışmalarının denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması.
6.19) Son teknolojik gelişmelerin izleyerek,  buna göre Zabıta Dairesi Başkanlığı araç,  gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesi ve takviye edilmesi için Belediye Başkanlığı'na talepte bulunulması.
6.20) Zabıta Dairesi Başkanlığına ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme,  tedbirler alma ve uygulama yetkilerinin kullanılması.
6.21) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunulması.
6.22) Zabıta Dairesi Başkanlığı yazışmalarında 1 inci derece imza yetkisi kullanılması.
6.23) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,  bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi, işlemlerde uygulanmasının sağlanması.
6.24) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması.
6.25) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunulması, afetzedelere yardımcı olunması.
6.26) e-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevlerin yerine getirilmesi.
6.27) Harcama yetkilisi tarafından Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması.
6.28) Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması
6.29 Stratejik Plana uyumun sağlanması ve gerekli iş ve işlemlerin yaptırılması.
6.30) Yetkileri Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev,  yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde zabıta şube müdürlüklerinde görevli personeller vasıtasıyla;  kanun,  tüzük,  yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer,  gerekli kontrolleri yapar,  sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder.
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap,  kaset,  CD,  VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin,  pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller,  satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara,  çevreyi kirletenlere,  pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. Sorumluluğu Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde zabıta şube müdürlüklerinde  görevli Amir ve memurlar;  kanun,  tüzük,  yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;  görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle,  hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - BAĞLI BİRİMLER