İtfaiye Daire Başkanlığı


Adı-SoyadıHadi ÇOMAKTEKİN
Telefon0 (482) 213 24 02
E-mailhadicomaktekin@mardin.bel.tr - itfaiye@mardin.bel.tr


T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Daire Başkanlığı
 

 

I-GENEL BİLGİLER
 
A-Misyonumuz:
           İtfaiye hizmetlerimizi çağın ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak, yurttaşlarımızın canına ve malına zarar veren, yangın ve afetlere karşı hazır ve tedbirli davranarak, asgariye indirmektir.Ayrıca yangın ve afetlerde oluşabilecek can kaybı ve maddi zararları en az düzeyde tutmak için, yurttaşların yangın ölçme eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle, halkımızın hizmetinde olmaktır.
Vizyonumuz:
           Yangın ve afet olayları öncesi; eğitim faaliyetleri ve yangın önleme amaçlı kontrolleri, hazırlıkları ile yangın sonrası; modern araçları, teknolojik ekipmanları, eğitimli nitelikli ve tecrübeli personele sürekli iyileştirmeyi, gelişmeyi kurum politikası olarak benimsemiş ve uygulayıcısı olan öncü ve modern bir itfaiye teşkilatı oluşturmak.
B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar:
1-Yetki:

          “Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde…” Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygulamaya koyulan; İtfaiye Dairesi Başkanlığı Görev,Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirleyen İç Hizmet Yönergesine dayanılarak, Mardin kent merkezi ile çevre İl ve ilçelerin İtfa hizmetlerinde  bu yetki kullanılır.
2-Görev Tanımı ve Görev:
 
  2.1.Görev Tanımı:

Mardin kent merkezi ile çevre il ve ilçelerde olabilecek yangın, sel baskını, deprem, arama kurtarma, boğulma, sıkışmalı trafik kazası vb. itfai olaylara anında müdahale etmek,  ilimizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin yangın riskine karşı denetlemek ve ruhsat vermek, Kamu kurum ile Özel Kurum ve Kuruluşlara yangın güvenliği konusunda teorik ve pratik  bilgiler vermek, tatbikatlar düzenlemek ayrıca bina ve işyerlerindeki baca temizlik faaliyetlerini  yürütmek
2.2. İlgili Mevzuat 
a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
b) 5393 Sayılı Belediye Kanunu
c) 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmenliği
d) 12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmenlik 
2.3.Görev:
2.3.1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
2.3.2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek,
2.3.3. Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
2.3.4. Su baskınlarına müdahale etmek,
2.3.5. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
2.3.6. Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı
olmak.
2.3.7. Belediye sınırları dışındaki olaylara Daire Başkanlığından, il sınırları dışındaki olaylara ise
üst yönetimden alınacak izinle müdahale etmek,
2.3.8. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
2.3.9.Tesisler ve motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımını
yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak,
2.3.10. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının koyulacağı yerleri Eğitim ve
Önleme Şube Müdürlüğü ile birlikte tespit ederek ilgili kuruluşlara bildirerek yaptırmak ve çalışır
durumda olmalarını sağlamak,
2.3.11. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Alarm Santraline yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek,
ekipleri yönlendirmek ve müdahale edilen olaylar hakkında gerekli raporları düzenlemek,
2.3.12. Bağlı itfaiye istasyonlarındaki personelin; günlük, aylık, yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve
bu planlara göre hizmet içi eğitimlerini yaptırmak,
2.3.13. Bağlı itfaiye istasyonları ve Gönüllü İtfaiye İstasyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
2.3.14. Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile işbirliği sağlamak ve gerektiğinde bu kuruluşları yardıma çağırmak, yangın mahalline geldiklerinde sevk ve idare etmek,
2.3.15. Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine
işlemek,
2.3.16. Başvuru yapılması durumunda kilitli kapıların açılmasına yardımcı olmak,
2.3.17. Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine
istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak,
2.3.18 İtfaiyenin su alabileceği su depoları yapmak,
2.3.19. Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere imkanlar
nispetinde staj yapma imkanı sağlamak. 
2.3.20. 7/ 11/ 2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan,
09/ 09/ 2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,
 2.3.21. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden
denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü izinleri vermek,
 2.3.22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde; İmar Planlarına göre, parlayıcı,
patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası
yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar
yapmak,
2.3.23. 05/ 06/ 1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil
Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,
 2.3.24. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak. Halkın yangın güvenliği bilincine kavuşturulabilmesi için yazılı ilan ve broşürler hazırlamak ayrıca görsel programlar düzenlemek,
2.3.25. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda eğitim desteği sağlamak,
2.3.26. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım
etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
2.3.27. 09/ 10/ 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl Özel
İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” gereği oluşturulan gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmelerini sağlamak,
2.3.28. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında
temizlemek veya temizlettirmek, Halkı baca yangınları ve önlemleri konusunda bilgilendirmek, Baca Temizleyen kuruluşları denetlemek,
2.3.29. Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili
kuruluşlara göndermek,
2.3.30. İnşaat ruhsatına tabi binaların yangın güvenlik sistemlerini gösteren mimari, tesisat ve
 elektrik projelerinin uygunluğunu onaylamak ve uygulaması tamamlanan projelerin yerinde
kontrolünü yaparak, Yapı Kullanma İzin Belgelerine esas uygunluğunu onaylamak,
2.3.31. Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, Ulusal
ve uluslararası uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
2.3.32. Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit
çalışmalarına yardımcı olmak,
2.3.33. Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer
malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak,
2.3.34. Mardin Büyükşehir Belediyesi içerisinde yapılan, afet yönetiminin temel ilkeleri doğrultusunda;
1) Zarar azaltma
2) Hazırlıklı olma
3) Müdahale
4) İyileştirme, safhalarını içeren çalışmaları koordine etmek,
2.3.35. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimler, sivil toplum kuruluşları ve
Gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliği çalışmalarını koordine etmek,
 2.3.36. Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
(seminer, eğitim, tatbikat, broşür, yayın vb.) yapmak,
2.3.37. Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne araç-gereç, ekipman ve malzemeler temin etmek, bakımını yapmak, yaptırmak ve muhafaza edilmesini sağlamak,
2.3.38. Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünce ve ilgili  Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) oluşturulan birimleri gelişen, değişen durumlara uyumlu olmasını sağlamak.
 3-Sorumluluklar:
 3.1. İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri  doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
3.2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
3.3. Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlüklerin ilgili mevzuatı, yenilikleri ve teknik gelişmeleri
takip edilmesi ve uygulanmasını sağlamak,
3.4. İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlar.
3.5. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
3.6. Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine,
kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,
3.7. Üst yönetim tarafından istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak
ve/veya talep edilen teknik personelin görevlendirilmesini yapmak,
3.8. Birimiyle ilgili toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını
sağlamak,
3.9. Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde
çalışılmasını sağlamak,
3.10. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, istihdam edilen personelin görev dağılımını,
personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak ve itfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırabilir. 
3.11. Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhu oluşturmak için;
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler için gerekli olan eğitim,
malzeme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak,
3.12. Ülkemizdeki diğer itfaiye teşkilatları ve işbirliği içerisinde olduğumuz sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla ortak
aktiviteler düzenlemek,
3.13. İtfaiye Dairesi Başkanı yukarıda sıralanan görev ve yetkilerin zamanında yerine
getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur.
3.14. Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmektir. 

II- BAĞLI BİRİMLER