İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı


Adı-SoyadıYakup SARI
Telefon0 (482) 215 19 30
E-mailyakup.sari@mardin.bel.tr - insankaynaklari@mardin.bel.tr


T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 

 
1) DAİRE BAŞKANLIĞININ GENEL TANIMI:
 

İdaremizde genel iş yürütümü, üç farklı statüde  istihdam edilen personel eliyle hizmet yürütülmektedir. Bunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tabi Devlet Memurları, 4857 sayılı İş Kanuna tabi Daimi İşçiler ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’ üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 20. maddesine göre istihdam edilen edilen danışmanlardır.
Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını temin etmek ve hizmetin bir bütün olarak üretilmesini sağlamak. Genel anlamda insan kaynakları ve hizmet içi eğitim konularında çalışmalar yaparak, alınan kararları ilgili birimlere zamanında iletmek ve yapılmasını temin etmek. Daire başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetlerin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Daire başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin plan ve programları yapmak. Belediyenin belirlenmiş yâda belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirmek, Daire Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına göre Belediyenin norm kadro çalışmaları ile Organizasyon çalışmalarını yapmak.
 
A) Görevleri     :
 
Büyükşehir Belediyesinin kurumsal politika ve stratejisinin insan kaynakları boyutunun belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,
İdarenin personel politikasını tespit ederek gerekli planlamaları yapmak, yasal mevzuat çerçevesinde personel temini, seçimi ve sosyalizasyon faaliyetlerini koordine etmek,
Kurum genelinde personel mevzuatının uygulanmasında birliği sağlamak,
Kurum genelinde personel planlamasının yapılmasını sağlamak,
Norm kadro esasları doğrultusunda Kurum kadro planlamasının hazırlanmasını sağlamak,
Norm kadro esasları ve Kurum ihtiyacı doğrultusunda kadro iptal / ihdas işlemlerinin Meclis’te görüşülmesini sağlamak,
Kurum işçi / memur kadro hareketlerinin takibinin yapılmasını sağlamak,
Personel alımlarının duyurulmasını sağlamak,
Personel hareketleri yönetimi ve Kurum genelinde uygulama birliğini sağlamak,
Kurum Disiplin Amirleri Yönetmeliklerinin güncelleştirilmesini sağlamak,
İdari faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini arttırmak amacıyla eğitim çalışmalarının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile bu amaçlara yönelik eğitim merkezlerinin kurulması ve eğitimle ilgili dış ortaklıklar kurma faaliyetlerini koordine etmek,
İdarenin tüm çalışanlarına ait her türlü özlük işlerinin ( terfi, emeklilik, hastalık, izin, fazla mesai vs. ) yürütülmesi, özlük dosyalarının düzenlenmesi ve saklanmasını koordine etmek,
Personelin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sosyal tesisler kurma ve işletme faaliyetlerini koordine etmek,
İşçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması veuygulanması, iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve iş kanununa tabi çalışanların sosyal     sigorta işlemleri faaliyetlerini koordine etmek,
Tüm çalışanlara verilecek aylık ve gündelik ücretler ile harcırahlar, ikramiyeler istihkakının tahakkukları ile ödemelerin zamanında yapılmasını koordine etmek,
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılması, kayıtlarının tutulması işlerini koordine etmek,
Çalışanların ücret artışları ile ilgili uygulamanın yapılmasını sağlamak,
Kurum personelinin özlük haklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirilmesini sağlamak,
Kurum teşkilat şemasının güncelleştirilmesini sağlamak,
Kurum personeline ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması ile arşivlenmesi işlemlerini  koordine etmek,
Kadro cetvellerini hazırlama ve yapılacak değişiklikleri gerçekleştirme  faaliyetlerini  yürütmek.
İdarenin yeniden yapılanma ve Norm Kadro çalışmalarını koordine etmek,
Birimlerin oluşturulması / kaldırılması ile ilgili Meclisten karar alınmasını sağlamak,
Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek üzere çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin organizasyonunun gerçekleştirmek,
Personelin ödüllendirilmesi ile ilgili önerileri sonuçlandırmak,
Meslek lisesi/yüksekokul/lisans öğrencilerine staj yaptırılması ile ilgili işlemleri gerçekleştirilmesini sağlamak,
Kurum dışından mal ve hizmet alınması halinde, gereken iş ve işlemlerin yürütülmesini  sağlamak,
Çalışanlara ait her türlü kanun, kanun hükmünde kararname ve mevzuatın takip,temin ve uygulanmasını koordine etmek,
Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
Kalite yönetim sistemini uygulamak
Daire Başkanlığının Bütçe teklifini hazırlamak,
Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamak,
5018 sayılı kanun hükümlerince yeni birimler oluşturulup, yetki devri yapılıncaya kadar  birimin gerçekleştirme   yetkilisi  görevlerini yürütmek,
 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
 
B) BAĞLI BİRİMLER