Hukuk Müşavirliği


Adı-SoyadıAbdulbaki SAĞLAM
Telefon0 (482) 213 21 27
E-mailabdulbaki.saglam@mardin.bel.tr - hukuk@mardin.bel.tr

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

MİSYON
 
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğinin Hukuki sorunlarına Yürürlükteki Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere göre ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmek ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına Adli ve İdari Yargıda davalar açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmakları yapmak, icra takipleri yapmak, Belediye Başkanlığımızı ilgilendiren her türlü hukuki işlemin gereğini yapmak, Adli ve İdari Mercilerden, Hakemlerden, İcra Daireleri ile Noterlerden Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına gelen tebligatları Büyükşehir Belediyesi adına alarak, Hukuki gereklerini yerine getirmek
 
VİZYON
 

Yasalara ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yapılan işleri değerlendirmeyi başaran, hukuksal sorunları çözmek doğrultusundaki çalışmalarını ve çabalarını kesintisiz sürdürmeyi devam ettirebilen bir hukukçuluk anlayışı ile yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmaya devam etmek
 
İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 
Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı kuruluşların Belediye sınırları içinde ve dışındaki iş ve işlemlerini, Yürürlükteki yasalar, Tüzükler ve Yönetmelikler çerçevesinde hukuk ilkelerine bağlı kalarak, işlemleri yasal süresi içerisinde yaparak çalışmaların yolunu açmak, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.
 
TEMEL İLKELER
 

Hukuka ve hukukun üstünlüğüne saygı,
Kamu hizmeti bilinci ve adalet,
Mesleki uzmanlık ve sürekli gelişme,
Etik ilkelere ve insani değerlere uygunluk,
İlkelilik ve nesnellik,
İdealizm ve kararlılık,
Tarafsızlık ve açıklık,
Dürüstlük ve güvenilirlik,
 
STRATEJİK AMAÇ

 
Hukuk müşavirliğimizin görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirilirken, Hizmet içi eğitim ve teknolojik donanımlarla performansı arttırmak, etkin ve verimli çalışma ortamı sağlamak.
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, belediyeye karşı açılmış davalarda belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.
Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.
Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki mütalaa dermeyan etmek.
Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili merciler nezdinde her türlü yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak.
Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatları tebellüğ ederek gereğini yapmak.