03/04/2018

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİRKETİ BÜNYESİNDE İŞÇİ STATÜSÜ/GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞACAKLAR İLE İLGİLİ İLAN


24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ hükümleri gereğince; Büyükşehir Belediyesi Şirketi bünyesinde İşçi Statüsü/Geçici İşçi olarak çalışmaya hak kazananların kesin listesi ektedir.

İlgili Tebliğin İşçi statüsüne geçirilme başlıklı 41. Maddesi 3. fıkrasında; “İşçi statüsüne geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.” hükmü gereğince, Büyükşehir Belediyesi Şirketi bünyesinde İşçi Statüsü/Geçici İşçi olarak çalışacaklardan Arşiv Araştırması sonuçları henüz intikal etmeyen kişiler için kadroya geçiş süreci sonrasında bu şartı taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde tazminatsız olarak görevlerine son verilmesi gerekmektedir.

 Ayrıca İlgili Tebliğin 35. maddesinde geçen “Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgili listeye ulaşmak için tıklayınız.