Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Ynt.


TC.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Ve Kapsam, Yasal Dayanak Ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1:

Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (TT) serisinden Taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bu sınırlar içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışma düzenlerinin sağlanması esaslarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır .
 
Kapsam:
MADDE 2:

Bu Yönetmelik ;
Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışacak taksileri ve UKOME’ ce belirlenecek yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.
 
Yasal Dayanak
MADDE3:

Bu yönetmelik yasal dayanağını,
3.1      5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunumun 7 ve 9.maddeleri,
3.2      5272 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/f maddesi,
3.3      2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
3.4      Karayolları Trafik Yönetmeliği,
3.5      Bakanlar Kurulumun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (son şekli uygulanır)
3.6      1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerden alır.
Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.
 
Tanımlar
MADDE  4:

Bu yönetmelikte geçen terimlerden ,
Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesi‘ni,
Ulaşım Şube Müdürlüğü: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Şube
Müdürlüğümü;
Trafik Şube Müdürlüğü: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Trafik Şube
Müdürlüğü'nü;
Fen İşleri Şube Müdürlüğü: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü'nü;          
UKOME: 5216 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ni,
UKOME Şube Müdürlüğü: Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Mardin
Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü’nü;
Taksi: Yapısı itibariyle  En fazla 4+ 1 Kapasitesi olan araçtır.
 (Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 11.04.2003-25076 sayılı Resmi Gazetemde yayınlanan değişik hali.)
Araç: Ticari taksi olarak çalıştırılan aracı;
Araç Sürücüsü: Taksi aracını sevk ve idare eden şoförü;
Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Taksi aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartım;
İşletmeci: Kent içinde yolcu taşımacılığı yapan taksi duraklarını çalıştıran kişi, kişiler, kooperatif, veya kuruluşu;
Kooperatif: 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre gerçek kişiler tarafından kurulan ve taksi durağı işletme hakkı kazanan taşımacı kooperatifleri;
Meslek Odası: MARDİN Şoförler Cemiyeti’ni;
Kontenjan: Her durakta çalışan araç sayısını;
Durak Tip Projesi: Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından taksi duraklarının yapılandırılmasında uyulması zorunlu şartlara göre hazırlanan fiziki durumu gösterir planı ve standartları belirtir yazılı ekini:
Durak Açma ve Çalıştırma Ruhsatı: Bu yönetmelik hükümlerine göre kişi, kişiler, kooperatif veya kuruluşlara verilecek ve yıllık olarak vizelenecek olan taksi durağı açma ve çalıştırma izin belgesini;
Araç Uygunluk Komisyonu: Ulaşım Komisyonundan bir Meclis üyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığından bir makine mühendisi, Ulaşım Dairesi Başkanlığından görevlendirilecek bir kişiden oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon’un raportörlüğü Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.
Araç Uygunluk Belgesi: Araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Araç Uygunluk Komisyonundan alacakları araç uygunluk belgesini,
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi: İçişleri Bakanlığı‘nın değişik 05.05.2000 tarih ve 24040 sayılı Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği'ne uygun olarak ilgili meslek odasından alınmış ticari taşıt kullanma belgesini;
Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat): Taksi işleticilerinin, Belediye Meclisi’nce her yıl kabul edilen Gelir Tarifesindeki ücretini (harcını) yatırarak Ulaşım Şube Müdürlüğü’nden alacakları bir (1) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi, belirtir.
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan diğer kısaltma ve deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Taksi Durakları

 

Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma İzni Verilmesi
MADDE 5:

5.1       Bu yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden önce durak çalıştırma ruhsatı almış olan işletmeciler Belediye Meclisi'nin belirleyeceği tarihe kadar duraklarının fiziki ve işletme şartlarını bu yönetmelik hükümlerine göre düzenleyeceklerdir. Ulaşım Şube Müdürlüğü nün denetleme ekipleri bu sürenin bitimine en geç iki ay kala, durak işleticilerine yapmaları gereken düzenlemeleri bildirecekler, belirlenen şiire sonunda yönetmeliğin gereklerine göre yenilenecek olan Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma Ruhsatlan verilirken, bildirilen düzenlemelerin tamamlanmış olması ve bu yönetmeliğin diğer şartlarının tüm durak mensupları tarafından sağlanması koşulu aranacaktır. Şartları yerine getirmeyen durakların çalışma ruhsatları Ulaşım Şube Müdürlüğümün önerisi ve Encümen kararıyla iptal edilir.
5.2      Ulaşım planlamasının kapsamında Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün teklifi üzerine UKOME’ ce belirlenecek noktalarda taksi durağı oluşturmak üzere, araç sayısına ve durak tip projesine uygun olarak yapılandırılacak duraklarda çalışmak isteyen Taşıma İzin Belgeli taksiler, talepte bulundukları durakta çalışmasına izin verilen kontenjanı aşmamak ve en az durak kontenjanının üçte ikisine tekabül eden sayıda müracaatçının sağlanması koşuluyla, bağlı bulundukları Meslek Odası aracılığıyla Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne gerekli evraklarla beraber başvuracaklardır. Uygun bulunduğu takdirde, durakta çalışacak şoför esnafın adları ve adlarına tescilli ticari plakaları ruhsatta alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Encümen kararı ile Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından verilir.
5.3       Bu yönetmelikte tariflenen müracaat yöntemi ve Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar, kooperatifleşerek başvuru yapan ticari taksiler için de aynen uygulanır.
5.4      Ulaşım planlamasının kapsamında Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün teklifi üzerine UKOME’ ce belirlenecek noktalarda, araç sayısı ve durak tip projesine uygun olarak Belediye tarafından yapılandırılacak duraklarda çalışma talebi için bireysel ya da toplu başvurular Belediye’ye yapılacak, yolcu taşımacılığı yapmak üzere yönetmelikte belirlenen şartlan taşıyan Taşıma İzin Belgesi sahibi kişi veya kişilere dair bilgilerin Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve gerekli şartları sağlamasının tespitinin ardından, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili durakta çalışmalarına izin verilecektir.
5.5       Belediye, taksi duraklarının tesisini yapma ya da yaptırmaya yetkilidir. Bu durumda taksi durağına ilişkin tesis masrafları, Fen İşleri Şube Müdürlüğü tarafından belirlenerek, Encümen’in uygun görüşü ile tahsil edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na havale edilir ve bu yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir.
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma İzin Belgeli Taksilere Durak Verilmesi Ve Kaldırılması
İçin Yapılacak İşlemler:
 
MADDE 6:

6.1    Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki belirlenen koşullara uymak kaydıyla ticari plakalı serisinden taksilere durak verilmesine,(TT)
6.2    Çalıştırılmasına izin verilecek taksilerin durak yerleri ve sayılarının belirlenmesine,
6.3    Ulaşım planlaması gereği, duraklarda araç sayısını eksiltme ve arttırmaya,
Ulaşım Şube Müdürlüğü'nün teklifi ile UKOME tarafından karar yerilir.
 
MADDE 7:
7.1      Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma izin belgesi düzenlenmesi sırasında, ticari araçların bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü-Amirliği tescil kayıtları Büyükşehir Belediyesi tarafından göz önünde bulundurulur.
7.2      Belediye’den taşıma izin belgeli taksilere, ulaşım planlamasına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yeni oluşturulacak duraklarda yolcu taşımacılığı yapmak üzere, öncelikle bu yönetmelikte belirlenen şartlan taşıyan kişi veya kişilere Encümen kararı ile Ulaşım Şube Müdürlüğü’nce Durak Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilir.
 
İlk Defa Taşıma İzin Belgesi Alacak T aksi Sahiplerinin Başvuru Şartları
MADDE 8:

İlk defa taşıma izin belgesi alacak taksi sahiplerinin, başvuru için aşağıda belirtilen belgeler ibraz etmeleri ve şartları yerine getirmesi gerekir:
8.1 Dilekçe: Dilekçede ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu ve çalışmak istenilen durak belirtilir.
8.2 Trafik tescil belgesi (ruhsat)
8.3 Muhtardan tasdikli nüfus cüzdan sureti, ikametgah ilmühaberi (İkametgahta en az 2 yıl Mardin il hudutları içinde oturma zorunluluğu vardır. Muhtar ikametgah belgesinin arkasına bu ibareyi belirtmek zorundadır.)
8.4 Taksi ile ilgili faaliyetinden başka ticari olarak ilişiği olmadığına dair Mardin vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı.
8.5 Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.
8.6 Mardin Şoförler Cemiyeti’ne üyelik belgesi.
8.7 Sosyal güvenlik kaydı, ve.,)
8.8 B sınıfı veya üstü sürücü belgesi
8.9 Ticari taşıt kullanma belgesi
8.10    İlk başvuru esnasında araçların 1 (bir) yaşından küçük olma şartı aranır.
8.11    Ticari plakalı taksiler tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noter' den düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların her birinin yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde Belediyece taşıma izni verilmez. Taşıma izni verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Encümen kararı ile en çok 2 aylık süre verilir. Taşıma izni geçici olarak askıya alınır taksinin çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde 1608 sayılı kanun gereği para cezası ile tecziyesinin yanında taksi Encümen kararı ile 3 ila 15 gün arasında otoparka bağlanmak suretiyle faaliyetten men edilir, süre sonunda düzeltme yapılmadığı takdirde Taşıma İzin Belgesi iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez.
8.12    Taşıma İzin Belgesi almak isteyen araç sahibi veya sahipleri bu belgeleri. Yönetmeliğin yerel basında ilan edilen tarihten itibaren son başvuru günü mesai saati sonuna kadar Büyükşehir Genel Evrak Servisime kayıt ettirerek Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak servisine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Şube Müdürlüğü'nce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
8.13     Başvuru dilekçeleri ile eklerinin Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı, Ulaşım Şube Müdürlüğü’nce incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Araç Uygunluk Komisyonuma havale edilir ve Araç Uygunluk Belgesi alması istenir. Araç Uygunluk Belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Encümen'e gönderilir. Encümen kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Şube Müdürlüğü'nce Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Taşıma İzin belgelerinin ön sayfasında; belgenin no.su, veriliş tarihi ve geçerli olduğu tarih, aracın plaka numarası, araç sahip (veya sahiplerinin) ve sürücülerinin adı, soyadı, ve aracın bağlı olduğu taksi durağı, arka sayfasında ise aracın Trafik Tescil bilgileri ile araç sahiplerinin vatandaşlık numarası, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah adresi, sosyal güvenlik numarası yazılır. Ayrıca araç ve/veya araç sürücüsüne verilen cezalar ile açıklamaların yer aldığı bir bölüm bulunmaktadır (EK-3).
 
MADDE 9:
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanların yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları, kazanç sağlayıcı bir işte çalışmamaları ve iş yeri çalıştırmamaları halinde başvurulan kabul edilir.
Taşıma İzin Belgesi alacak taksi sahipleri işbu yönetmelik hükümlerine ve yetkili kurullarca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.
 
Taşıma İzin Belgeli Taksilerin Devir ve Ortak Alınması ile İlgili Başvuru Taleplerinde
İstenen Evraklar
MADDE 10:

Taşıma İzin Belgeleri araca, trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir.
Belediyeden Taşıma İzin Belgesi almış taksi sahibi veya sahipleri Belediye’ye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediye’ye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. Ortaklık en fazla iki kişi olabilir, miras yoluyla devir haricinde ikiden fazla ortaklık kabul edilmez. Ancak ortakların arasındaki hisse oranı, kendileri tarafından belirlenebilir. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noter’ den alınan vekaletnameler kabul edilir.
Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;
10.1              Aracı Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık) :
10.1.1     Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)
10.1.2     Ticari plaka tahsis belgesi,
10.1.3     Mahalle muhtarından tasdikli nüfus cüzdan sureti ve en az 2 yıl Mardin İl hudutları içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgah senedi,
10.1.4     “B” sınıfı ve üstü sürücü belgesi,
10.1.5      Ticari taşıt kullanma belgesi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur .
10.1.6     Mardin veya ülke sınırları içinde başka bir ticari faaliyeti olmadığına dair Mardin İl sınırları içinde ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak belge. Mevcut ortak aracın diğer hissesini almak istiyorsa bu şart aranmaz.
10.1.7     Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır (Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır).
10.2     Aracı Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık) :
10.2.1        Dilekçe,     
10.2.2        Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi.
10.2.3        Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir.
10.2.4        Trafik ruhsatları (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) tamamlanarak her iki mükellef Belediye Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Ulaşım Şube Müdürlüğü’nce yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.
10.3     Encümen Karan Olumlu ise Aracı Alan Kişi:
10.3.1    Noter Satışı,
10.3.2    Trafik tescil belgesi (ruhsat),
10.3.3    Mali sorumluluk sigorta poliçeleri,
10.3.4    Plaka yazılı vergi levhası,
10.3.5    Sosyal Güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzunun veya Banka dekontu.
10.3.6    Eski Belediye ruhsatı, boş ruhsat ve 2 adet tırnak resim.
 
Bu işlemlerin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması
şarttır. Tüm bu evraklar tamamlanıp Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği Devir Temlik ücreti tahsil edilir.
İl ve ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne uygunluk yazısı verilir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Taşıma İzin Belgesi, aracı alan kişi veya kişiler adına düzenlenir. Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde evraklarını tamamlamayan alıcı kişi veya kişilere, bu yönetmeliğin 19. maddesinin ilgili cezai hükümleri uygulanır ve Ulaşım Şube Müdürlüğü’nce 30 takvim günü ek bir süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Taşıma İzin Belgesi en çok 120 takvim günü süre ile askıya alınır ve aracın çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Bu süreler sonunda evraklar tamamlanmadığı takdirde Taşıma İzin belgesi Encümen'ce iptal edilir.
 
Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler
MADDE 11:

Belediye Encümen kararı çıkmadan taksi devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde gerekli zabıt düzenlenerek Encümen’e sunulur. Encümen kararı ile para cezası, ticaret ve sanattan men cezası ve devir temlik ücretinin 4 kat olarak bir defada tamamının ya da taksitler halinde ödenmesi yönünde karar alınır. Devir ve temlik ücretinin tamamının bir defada ya da ilk taksitinin ödendiğini gösterir vezne alındısının ibrazı halinde aracın çalışmasına izin verilir. Devir için istenen belgelerin tekamül ettirilmesi için araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında bu yönetmeliğin 8. maddesinde istenen evraklar tamamlanmadığı takdirde Taşıma İzin Belgesi en çok 120 gün süre ile askıya alınır ve aracın çalışmasına izin verilmez. Bu süreler sonunda evraklar tamamlanmadığı takdirde Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Evraklarda taksiyi alan kişinin durumunun yönetmelikte aranan şartlara aykırı durumunun tespiti halinde Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Devir ve temlik ücreti Belediye’ye gelir kaydedilir. Aracı izinsiz devir aldıktan sonra model değişikliği yapanlar hakkında zabıt varakası tanzim edilir ve Encümen'ce para cezası verilir.
 
Veraset Yolu ile İntikallerde Aranan Şartlar
MADDE 12:

12.1    Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeleri istenirken yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, sürücü belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerim Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde, bu belgeler dosyasına konulmak üzere Ulaşım Şube Müdürlüğü ne bildirim yapmak zorundadır.
12.2     Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra taşıma izin belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şahısa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve Belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.
12.3    Mirasçılar adına Taşıma İzin Belgesi düzenleneceği takdirde Devir ve Temlik Ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde Devir ve Temlik ücreti alınır.
12.4    Varisler arasında anlaşmazlık halinde. Belediye Hukuk İşleri Müşavirliği’nin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.
12.5    Babadan çocuklara yapılan devirlerde %10 oranında devir ücreti alınır. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.
 
İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar
MAADDE 13:

Belediye’den Taşıma İzin Belgeli taksilerin icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin taşıma izin belgesi alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve bu Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum İcra Daireleri’nce yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Taşıma İzin Belgesi verilir.
 
Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar
MADDE 14:

14.1    Taksi sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne başvurur. Ulaşım Şube Müdürlüğü aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Araç Uygunluk Komisyonu’na sevk eder. Uygunluk belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.
14.2    Yeni aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 5 yaşından büyük olmaması şartı aranır.
14.3    Taşıma İzin Belgeli araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde Belediye’ye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan taksi sahipleri Ulaşım Şube Müdürlüğü’nce tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümen’e bildirilir. Encümen kararı ile Yönetmeliğin 18. maddesindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediye veznesine ödemesi ve diğer taşıma koşullarını taşıması şartıyla Taşıma İzin Belgeleri yenilenir.
14.4     Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümen’e evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde, aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni Araç Uygunluk Komisyonu’na sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın Taşıma İzin Belgesi Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne teslim edilir.
14.5    Araç Uygunluk Komisyonu'na giren araç, uygunluk onayı alamazsa kendisine komisyon tarafından en fazla 20 gün olmak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunluk belgesi alamayan araçlar hakkında zabıt varakası tanzim edilerek Encümen’e sunulur. Encümen’ce para cezası ve aracın uygun hale getirilmesi için 30 takvim günü süre verilir. Bu süre zarfında aracın hatta çalışmasına izin verilmez. Süre sonunda uygunluk belgesi alamayan aracın Taşıma İzin Belgesi Encümen'ce iptal edilir.
 
MADDE 15:
Çalıştırmalarını durdurmak zorunda kalan Taşıma İzin belgeli taksi sahipleri kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 3 (Üç) gün içerisinde yazılı olarak Belediyeye bildirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Ulaşım Şube Müdürlüğü’nce 2 ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre Encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 2 (iki) ay daha uzatılır. Bu süre sonunda aracını sefere koymak isteyen araç sahipleri Araç Uygunluk Komisyonumdan uygunluk belgesi almak zorundadır. Aracını sefere koyamayan veya yeni araç alarak Taşıma İzin Belge değişikliğini yaptırmayanların izin belgeleri iptal edilir ve faaliyetten men edilir.
İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların Taşıma İzin Belgeleri konu çözümleninceye kadar askıya alınır.
 
Taksi Sahibi Haricinde Şoför Çalıştırılma Kuralları ve Taksinin Taşıması Gerekli İşaretler
MADDE 16:

16.1     Araç Sürücüleri ile İlgili Hükümler:
16.1.1    Taşıma İzin Belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dahil) örneği Belediye’ce hazırlanarak ilgili meslek odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.
16.1.2    İlgili Oda. şoförün sürücü belgesi fotokopisini, muhtardan ikametgah belgesini, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi'nin fotokopisini, Savcılıktan iyi hal kağıdını,' eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesini ve 2 adet fotoğraf alarak şoför tanıtım kartını düzenler.
16.1.3    Taksi aracı sahipleri ve şoförleri bu kimlik belgelerini yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 60 gün içinde tamamlamak zorundadır.
16.1.4    Belediye ve ilgili meslek odası tarafından, araç sahibi ve sürücülerine yılda en az bir kez 4 saatten az olmamak kaydıyla konusunda uzman kişilerce düzenlenecek eğitim seminerine bütün araç sahibi ve sürücülerin katılması zorunludur.
16.1.5    İlgili oda kimlik belgesi verdiği kişiler ile ilgili bilgileri en geç bir hafta içinde Ulaşım Şube Müdürlüğüme bilgi olarak vermek zorundadır.
16.1.6    Araçlarda çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, ilgili Belediye tarafından tespit edilecektir. Tüm sürücüler bu kıyafet kurallarına uymak zorundadır
16.1.7    Araç sahibi çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.
16.1.8    Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici-sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediye’ye yöneltilemez, aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder. Belediye ve Emniyet Trafik para cezaları işleticiye aittir.
 
16.2     Çalışma Ruhsatı Verilen Taksi Araçlarında Aranacak Şartlar:
16.2.1         Taksi aracı sarı renk kodunda boyanacaktır.
16.2.2         Taksi aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (yazı ebadının standarda uygun) olması gerekmektedir.
16.2.3         Aracın üst kısmına ışıklı taksi ve boş-dolu olduğunu gösteren tabela yapılması zorunludur. Takside şoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur. (Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre yolcu taşıması artırılan taksilerle ilgili uygulama yetkileri UKOME' ye aittir.)
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama İle İlgili Genel Esaslar

 

Ücretler
MADDE 17:

17.1     İlk Defa Taşıma İzin Belgesi Alacak Olan Taksi Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:
İlk defa Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktarlar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgenin ibrazı halinde ve Taşıma İzin Belgesi alabilmesi için gerekli evrakları Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne teslim ettiği takdirde izin verilir.
17.2     Taşıma İzin Belgeli Taksi Araç Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:
17.2.1     Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretlerini, Belediye'den Taşıma İzin Belgeli taksi sahipleri Nisan-Ağustos-Aralık aylarında 3 taksitte ödemek zorundadır.
17.2.2     Taşıma İzin Belgeli taksi sahipleri kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için çalışma izni ücretini ödemekten kaçmamak ya da geri ödenmesini talep edemez. Kendi hatalarından kaynaklanmayan işgünü kaybı için genel hükümler uygulanır. Yıllık Taşıma İzin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için Araç Uygunluk Komisyonu’ndan uygunluk belgesi alınması zorunludur.            .Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların     çalışmasına izin verilmez. Ayrıca Emniyet Trafik Denetleme Şube müdürlüğü’ ne bilgi verilir.
17.2.3     Belediyeden Taşıma İzin Belgeli taksi sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye meclisince o yıl belirlenen "Devir ve Temlik Ücretini” ödemek zorundadır. Bu ücret devir ve ortak alma kararı çıkıp da işletici tarafından Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne evraklarını teslim ettikten sonra alıcı tarafından 1.taksidi peşin olmak üzere, kalanı 4 eşit taksit olarak ödemesi yapılır. Bu ücret mükellefin isteğine göre tamamı peşin olarak da tahsil edilir. Taksitle ödemeye karar verildiği takdirde taksitlendirme işlemi ilk taksitin ödenmesinden itibaren aylık ödemeler şeklinde yapılır. Devir Temlik ücretinin tamamı ödeninceye kadar aracın başka birine devrine izin verilmez. Ortak olarak giren kişi veya kişiler hisseleri  oranında devir ve temlik ücretini devir ile ilgili hükümler çerçevesinde ödemek zorundadır. Eski sahibinin yıllık izin ücretini ödediği ilk taksiti takiben diğer taksitler aracın devir olduğu andan itibaren yeni sahibi için de geçerlidir. Ödenmemiş taksitlerin ödeme tarihi geldiğinde yeni ruhsat sahibi veya sahipleri ödemeyi yapar.
17.3     Belediye Alacaklarının Tahsili ile İlgili Yapılacak İşlemler:
Taksitlerini vadesi geldiğinde ödemeyen araç sahipleri Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nca ödeme emri düzenlenerek Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir. Ulaşım Şube Müdürlüğü bu ödeme emirlerini Toplu Taşıma İzin Belgesi verilen araç sahiplerine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek 7 takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içersin de ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde 3 sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Taşıma İzin Belgeleri Encümen tarafından iptal edilir. İptal edilen plakalar yetkili kurumlara bildirilir.
  
Taşıma İzin Belgeli Taksilerin Dosyalarının Düzenlenmesi ve Takibi:
MADDE 18

İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek taşıma araçları hakkında, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Takibi için Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Ulaşım Şube Müdürlüğü’nde ayrı ayrı dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembihname hükümlerinin takibi Ulaşım Şube Müdürlüğü'nce yürütülür.
 
Denetim
MADDE 19:

19.1    Bu yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Zabıta Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
19.2    Ticari taksi araçları sahip ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
19.3    Encümen tarafından verilen ceza kararları Trafik Şube Müdürlüğü’nce ilgililere tebliğ edilir.
19.4    Ticari Taksi Plaka sahipleri adına kesilen para cezalan Trafik Şube Müdürlüğü tarafından tahsili için Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bildirilir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur.
19.5    İlgili Daire Başkanlığı tarafından toplu taşımacılık yapan her işletmeci için bir sicil dosyası açılır. Bu dosyada araca ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücülere ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca araca yapılan işlemler otomasyon siciline işlenecek ve takip edilecektir.
19.6    Yapılan denetim evrakının tebliğ yeri, işletmecinin kanuni ikametgâhı, bağlı olduğu kooperatif veya dernek başkanlığının bulunduğu yerdir,
.
Tembih ve Yasaklar ile Yaptırım Gerektiren Hal ve Davranışlar
MADDE 20:

20.1 Çalışma Ruhsatı ve Araç Uygunluk Belgesi almadan çalışına yürütmek,
20.2 Ticari Taksi şoförlerinin Oda/Kooperatifleri tarafından düzenlenen yaka kartlarını takmamak,
20.3  Ticari Taksilerde Belediye tarafından İzin verilen yazı ve levhalar haricinde taksilerin içinde ve dışında yazı ve aksesuar bulundurmak,
20.4 Ticari Taksi ile düzenli olarak aynı yolcuları taşımak suretiyle servis taşımacılığı yapmak,
20.5 Taksilerin içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalmak,
20.6  Ticari Taksilerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde gidecekleri son noktaya kadar yolcularını ulaştırmamak,
20.7  Kazaya uğramış Ticari Taksiyi tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalıştırmaya devam etmek,
20.8  Ticari Taksilerde UKOME tarafından belirlenen taksimetre tarifesine göre çalışan Taksimetreyi müşterilerin kolayca görebileceği bir yere yerleştirmemek,
20.9 Ticari Taksilerde UKOME tarafından belirlenen tarife çizelgesini müşterinin kolayca görülebileceği bir yere asmamak,
20.10  Ticari Taksilerde müşteri araca binmeden taksimetreyi açmak,
20.11  Belediye ve/veya Kooperatifler tarafından durak ve ceplere yerleştirilen Ticari Taksilerin durakları dışında çalışmaları,
20.12 Ticari Taksiler sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmamış ve iç döşemelerinin yırtık veya kirli olması,
20.13 Ticari Taksileri 3 aydan fazla mazeretsiz taşımacılıktan çekmek,
20.14 Yolculardan UKOME tarafından belirlenen taksimetre tarifesi üstünde ücret talep edilmesi,
20.15 Ticari Taksilerde şoförlerin yolculara hakaret etmesi kötü söz söylemesi ve genel ahlak kuralları dışında davranması,
20.16  Ticari Taksi aracına binen yolcunun herhangi bir gerekçeyle Ulaşım hakkı engellenerek araçtan indirilmesi yasaktır.
20.17  Denetim Görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeyerek zorluk çıkarmak,
20.18  Ticari Taksi ile seyahat etmek isteyen Engelli vatandaşların araca bindirilmemesi,
20.19  UKOME Kararı ile belirlenen Durağa Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü ve/veya Kooperatifler tarafından yerleştirilen Taksinin belirlenen durak dışında herhangi bir yerde çalışması,
20.20  UKOME Kararı ile belirlenen Durak ve Cep yerlerine ait Kooperatif veya Belediye tarafından yerleştirilen Konteynır ve Durak Levhalarının yerlerinin değiştirilmesi,
20.21 Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü veya Kooperatiflerce durak ve ceplere yeni araç yerleştirilmesini engellemek veya durakta çalışma hakkı bulunan diğer Ticari Taksilerin çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak.
20.22 UKOME tarafından belirlenen durak noktalarına Belediye tarafından yerleştirilen Konteynırlara ek yapmak, genişletmek, dış görünüşünde değişiklik yapmak,
20.23  Durak ve cep yerlerinin çevresinde bulunan kaldırımları işgal etmek yasaktır.
Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç,
Belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. Bu yasakların denetimi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılarak cezai durumlar Belediye Encümenine havale edilir ve cezalar Belediye Encümeni tarafından verilir. Şeklinde değiştirilmesi,
 
Eğitim
MADDE 21:

Belediyeden Taşıma İzin Belgeli araçlarda çalışan araç sahipleri ve sürücüleri, yılda en az birer kez 4’er saatten az olmamak kaydıyla Belediye ve İlgili Oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.
Kursa katılacak ve taksi araçlarında sürücülük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim yasasına bağlı olarak Temel Eğitim diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.
Belediye ve İlgili Oda tarafından, seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine seminere katılım belgesi verilecektir. Şoför Tanıtım Kartı düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle Taksi Aracı kullanamaz.
 
Yürürlük
MADDE 22:

Bu Yönetmelik  MardinBüyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilip, yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 23:
 
Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.