Gıda Bankası Yönetmeliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GIDA BANKASI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda Bankasının kuruluşu, işleyişi çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Belediye bütçesinden yardım için alınan gıda, temizlik maddeleri, giyim ve yakacak maddelerinin  belediyemize bağış olarak verilen gıda , temizlik maddeleri ve yakacak yardımlarınınn niteliklerine uygun koşullarda depolanması ve yardım maksatlı olarak  ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Gıda Bankası’nın kurulması amaçlanmaktadır.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik, Gıda Bankasının işleyiş usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3
- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.üncü maddesinin  (b) bendi ve ilgili mevzuata göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4
- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a)Büyükşehir Belediyesi : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
b) Belediye Başkanı : Büyükşehir Belediye Başkanını,
c) Değerlendirme Kurulu : Belediye Başkanının görevlendireceği Genel Sekreter veya yardımcısı başkanlığında, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Zabıta Müdürü, Kültür ve Belediye Meclisince, meclis üyeleri arasından gizli oyla gönüllülük esasına dayanılarak 2 yıllığına seçilen 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişiden teşekkül eden kurulu,
ç) Gıda Bankası : 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden kurulan ve kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerden bağış olarak alınan ürünlerin, muhtaç kişilere düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan birimini,
d)Daire Başkanı : Sosyal Hizmetler Daire Başkanını
e) Müdürlük : Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Kuruluş
MADDE 5
-(1) Belediye bütçesi ile alınan veya 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Belediye zabıtası tarafından el konulan ve cezası ödenmeyerek iki gün içinde ilgililerince geri alınmayan gıda maddeleri ile Belediyeye yapılan şartlı veya şartsız gıda, temizlik maddesi, giyim ve yakacak maddelerinin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve yardım maksatlı dağıtılması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Gıda Bankası kurulur.
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Bankasının İşleyişi
 

Gıda Bankasının işleyişi 
MADDE 6-
(1) Kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar, bağış yapanlar tarafından Gıda Bankasına veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün deposuna teslim edilir veya Büyükşehir Belediyeyesine ait araçlarla yerinden teslim alınır. Gıda bankasına ulaşan bağışlar, bağış makbuzu düzenlenerek teslim alınır. Teslim alınan bağışlar tam bir market mantığı ile tasarlanmış gıda bankası reyonlarına muhtaç kişilere verilmek üzere konulur. Bağışların daha önce sosyal yardım ekiplerinin müracaat sahiplerinin evlerinde yaptığı araştırmalarda belirlenen ihtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaşması hedeflendiğinden, Müdürlük personelinin malzemeyi ihtiyaç sahibinin adresine teslim etmesinin dışında bu hizmetten faydalanacak her ihtiyaç sahibine belirli periyotlar ve belirli limitlerle elektronik alışveriş kartları hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine verilir.
(2) Temin edilen gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin saklanmasına ilişkin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun hareket edilir.
(3) Bağışlanan gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddeleri, fatura bedelleri üzerinden fatura yok ise tutanak marifetiyle, gıda maddesinin aynısının veya benzer özelliklerini taşıyan maddeleri satan toptancısından günün rayiç değerleri esas alınarak kayıt altına alınır ve karşılığında ilgililerine makbuz verilir. Malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildiğinde giriş fiyatları üzerinden çıkış kayıtları yapılır.
(4) Gıda bankasındaki ürünlerin giriş ve çıkış işlemlerinde barkod sistemi kullanılır.
(5) Bağışı yapılan gıda ve diğer maddelerin sağlığa uygun ve kaliteli olmasına, kullanım tarihlerinin geçmemiş olmasına dikkat edilir ve gerektiğinde ilgili ürün teslim alınmayarak bağış yapana iade edilir.
(6) Gıda zehirlenmesine yol açabilecek et, süt ve benzeri ürünlerin ilgili kurumlarda tetkik ve tahlili yaptırılarak gerekli tedbirler alınır.
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

Sosyal Yardım İşleri Müdürünün görev ve sorumlulukları
MADDE 7-
(1) Sosyal Yardım İşleri Müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Müdürlük bünyesindeki Gıda Bankasında görev yapan Gıda Bankası sorumlusu ile memur ve işçi personelin görev dağılımlarını yapmak ve çalışmalarını devamlı olarak takip etmek ve denetlemek,
b) Gıda Bankasına yapılan gıda, temizlik, giyim ve yakacak bağışlarına ilişkin ilgili faturaya veya tutanağa göre makbuzun düzenlenmesini sağlamak,

c) Bağış olarak kabul edilecek gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin nitelik kontrolünü yapmak ve yaptırmak,
ç) Gıda bankasındaki ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrol ve tetkikini sürekli yapmak ve yaptırmak,

d) Gıda Bankası ile ilgili tüm işlemlerin takibini yapmak, giriş ve çıkış kayıtları ile diğer tüm kayıtların ilgili mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve bu hususla ilgili gereken kontrol ve denetimi sürekli yapmak ve yaptırmak,
e) Sosyal Yardım Sandık kurulunca alınan kararlara uygun olarak ihtiyaç sahiplerine verilecek yardımların gıda bankası aracılığıyla ilgili mevzuatına uygun olarak verilmesini sağlamak,
f) Büyükşehir Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Sosyal Hizmetler Daire Başkanının vermiş olduğu görevleri kendisi ve Gıda Bankasında görevli personel aracılığıyla yerine getirmek,
(2) Sosyal Yardım İşleri Müdürü gıda bankasında yürütülen işlerden dolayı ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri mevzuat hükümlerine, Büyükşehir Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Sosyal Hizmetler Daire Başkanına karşı sorumludur.

Gıda bankası sorumlusunun görev ve sorumlulukları
Madde 8-
(1) Gıda bankası sorumlusunun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Gıda bankasına bağışlanan veya belediye bütçesinden alınan gıda, temizlik maddeleri, giyim ve yakacak maddelerinin ürün saklama ve muhafaza şartlarına göre gıda bankasında saklanmasını ve sergilenmesini sağlamak,

b) Gıda Bankasına yapılan gıda, temizlik, giyim ve yakacak bağışlarına ilişkin ilgili faturaya veya tutanağa göre makbuzun düzenlenmesini sağlamak,

c) Gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddeleri bağış yapandan teslim alınırken, standartlara uygun olup olmadığına, son kullanma tarihlerine, yırtık, sökük, kırık ve benzeri kusurları olup olmadığının kontrol edilerek teslim alınmasını, iade edilmesi gerekenin iade edilmesini sağlamak ve kusurlu olup da iade edilmesine gerek duyulmayanlar için makbuza çekincesini yazılı olarak şerh düşmek ve durumu teslim edene bildirmek,
ç) Gıda bankasındaki barkot sistemi ile diğer giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin tüm kayıtların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dijital ortamda yapılması ile gerekli takip ve denetleme işlemlerini yapmak,
d) Bağış olarak kabul edilecek gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin nitelik kontrolünü yapmak veya yaptırmak,
e) Sosyal Yardım Sandık kurulunca alınan kararlara uygun olarak ihtiyaç sahiplerine verilecek yardımların gıda bankası aracılığıyla ilgili mevzuatına uygun olarak verilmesini sağlamak,
f) Her ayın ilk iş günü depo sorumlusu ile müdürün görevlendireceği bir sorumlu ile birlikte mağaza ve depo sayımı yapmak, sayım sonuçları ile bilgisayar kayıtlarını karşılaştırmak,
g) Büyükşehir Belediye Başkanı, bağlı olduğu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve sosyal yardım işleri müdürünün vermiş olduğu görevleri kendisi ve gıda bankasında görevli personel aracılığıyla yerine getirmek,
(2) Gıda Bankası sorumlusu, Gıda Bankasında yürütülen işlerden dolayı ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri mevzuat hükümlerine, Büyükşehir Belediye Başkanı, bağlı bulunduğu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı  ve Sosyal Yardım İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
(3) Teslim işlemlerinden sonra ortaya çıkacak gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin doğasından kaynaklanmayan kusur, ziyan ve kayıplardan gıda bankası sorumlusu sorumludur. Sorumluluk tespitinde çekinceler göz önünde bulundurulur.
 


BEŞİNCİBÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 9-
(1) Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclis Kararının onaylanmasından sonra mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunduktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10-(
1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye  Başkanı yürütür

Gıda Bankası Yönetmeliği