Fen İşleri Daire Başk Yetki Çalışma Ynt


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Ve Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
MADDE 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin görev ve yetki alanları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 -
Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 -
Bu yönetmelikte geçen;
3.1 Harcama birimi: Mardin Büyükşehir Belediyesi idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
3.2 İdare: Mardin Büyükşehir Belediyesini, 
3.3 Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat. 
3.4 Müdür: Etüt-Proje, Yol Bakım Onarım ve Yapım, Yapı İşleri ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüklerinin yöneticisini,
3.5 Üst yönetici: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı, Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

Organizasyon Yapısı
MADDE 4 -
Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüt-Proje, Yol Bakım Onarım ve Yapım, Yapı İşleri ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden ve Yol Yapım, Asfaltve B.Parke Yol Bakım Onarım, Konkasör ve Asfalt Plent Şefliklerinden oluşmaktadır. Müdürlük ve şeflik bazlı temel fonksiyonlar aşağıda tanımlanmıştır.
4.1 Etüt-Proje Şube Müdürlüğü;
4.1.1 Planlanan projelerin etütlerinin yapılması
4.1.2 Projelerin ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi
4.2 Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü;
4.2.1 İmar planında belirlenen yeni açılacak yolların yapımının gerçekleştirilmesi
4.2.2 Mevcut yolların bakım ve onarımın yapılması
4.2.3 Kış aylarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak.
4.3 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü;
4.3.1 İhalesi yapılan işlerin uygulamaya geçirilmesi ve kontrollük hizmetlerinin yapılması
4.4 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü;
4.4.1 Altyapı alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
4.4.2 Büyükşehir Belediyesinin görev alanına dahil edilen yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesi faaliyetlerini koordine etmek,
Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
MADDE 5 -
Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür:
5.1 Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile yolcu ve yük terminali, kapalı ve açık otopark, sosyal donatı, bölge parkı, sağlık merkezi, hastane vb. ihtiyaç duyulan tesislerin etüt, plan ve projelerinin hazırlanması ve kontrol edilmesi faaliyetlerini koordine etmek, 
5.2 Etüt, plan ve projeleri hazırlanan yapıların inşa edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini koordine etmek;
5.3 AYKOME’nin ( Altyapı Koordinasyon Merkezi) sekreterya hizmetlerini yürüterek, altyapı alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
5.4 Kültür ve sosyal varlıklar ile kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların bakım ve onarımının yapılması faaliyetlerini koordine etmek,
5.5 Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaların yıkılmasını koordine etmek,
5.6 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
Etüt-Proje Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
MADDE 6 -
Aşağıda belirtilen görevler, Etüt-Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür.
6.1 Kurumca hazırlanmasına karar verilen inşaat projeleri için gerekli etütlerin yapılmasını sağlamak,
6.2 Kurumca hazırlanmasına karar verilen projeler için, betonarme, mimari, mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak, 
6.3 Tescilli yapıların korunması, yeni yapıların izlenmesi gibi oluşturulan komisyonlara katılmak,
6.4 İhale ile yürütülen projelerde, proje dosyalarının ihale aşamasına hazır hale gelmesini sağlamak, projenin ihale aşamasında gerektiğinde ihale komisyonunda görev almak, 
6.5 İhale edilen projelerin, proje şartnamesine uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak,
6.6 Projelerin tamamlanma safhalarına göre hak ediş hazırlanmasını sağlamak, 
6.7 Tamamlanan projelerin geçici ve kabul komisyonunda yer almak, 
6.8 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
Yapı İşleri Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
MADDE 7 -
Aşağıda belirtilen görevler, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
7.1 Hazırlanan projelerin yaklaşık maliyetinin hesaplanmasını sağlamak.
7.2 Yaklaşık Maliyeti hazırlanmış işin ihale işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
7.3 İhale işlemleri yapılmış işlerin denetim ve kabul işlemlerini yürütmek,
7.4 Kültür ve sosyal varlıklar ile kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,
7.5 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
Yol Bakım, Onarım Ve Yapım Şube Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 8 -
Aşağıda belirtilen görevler, Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür.
8.1 Yol ve asfalt çalışmalarında kullanılacak temel-alttemel ve mıcırın konkasör şantiyesinde üretilmesini ve çalışma yerine naklini sağlamak. 
8.2 Asfalt yapılacak alanları öncelik durumlarına göre planlamak. Asfalt için gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlamak. 
8.3 Asfalt çalışmalarını yolun eğim, yol seviyesi gibi ölçütlere göre yerinde denetlemek.
8.4 Asfalt kalitesinin artırılması ve deformasyon şartlarının azaltılması için gerekli araştırmaları yapmak. 
8.5 Yeni açılacak yolların açılması, gerekli dolgu malzemesi ile doldurulması gibi çalışmaların yerine getirilmesini sağlamak. 
8.6 Kış aylarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak.
8.7 Müdürlüğüne gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak.
8.8 Müdürlüğüne bağlı tüm personelin tayin, terfi, atama, yıllık izin, tezkiye notları, tecziye vb. gibi özlük işleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak, bu konuda ilgili dairelerle yazışmaları yürütmek ve üst makamlara öneriler sunmak.
8.9 Müdürlük bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, müdürlüğe bağlı tüm personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak.
8.10 Personelinin iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak. 
8.11 Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
Konkasör Ve Asfalt Plent Şefliğinin Görevleri
MADDE 9 -
Aşağıda belirtilen görevler, Konkasör ve Asfalt Plent Şefliği tarafından 
yürütülür.
9.1 Konkasörün gerekli kapasite ve koşullarda çalışmasını sağlamak. 
9.2 Kalker taşının elde edilebilmesi için gerekli patlayıcı madde hesabı ve diğer malzeme hesabını Vagondiril operatörü ile birlikte yapmak. 
9.3 Vagondiril operatörü ile birlikte açılan deliklere patlayıcı maddeleri yerleştirmek ve ateşleme sistemini hazırlamak. 
9.4 Patlatmanın bir gün öncesinde ilçe kaymakamlığına kullanılacak patlayıcı madde miktarı, patlatma tarih ve saati ile ilgili yazılı bilgi vermek.
9.5 Patlatma öncesinde İlçe Jandarma ile gerekli emniyet önlemlerini almak. Ateşlemeyi jandarma gözetiminde yaptırmak.
9.6 İlçe jandarma ile sarf tutanağını tutmak.
9.7 Kalker üretiminde kullanılan konkasör, vagondiril ve kompresör vb. makinelerin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak. 
9.8 Patlayıcı maddeleri temin etmek.
9.9 İdarenin istediği asfaltı plentte üretmek.
9.10 Asfalt üretimi için gerekli malzemelerin teminini sağlamak. 
9.11 Üretilen asfaltın kullanılacağı iş mahalline özelliği bozulmadan naklini sağlamak
9.12 İş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymak.
9.13 Meydana gelecek iş kazalarına vakit geçirilmeden ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak ve durumu en kısa zamanda amirine bildirmek. 
9.14 Doğal afet ve olağan dışı hava koşullarında belediyenin acil durum koordinasyonunda verilen görevlerin yerine getirilmesi.
9.15 Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Asfalt Ve B.Parke Yol Bakım Onarım Şefliğinin Görevleri
MADDE 10 -
Aşağıda belirtilen görevler, Asfalt ve B.Parke Yol Bakım Onarım Şefliği 
tarafından yürütülür.
10.1 Yama yapılması gereken yerleri öncelik durumlarına göre amiri ile birlikte planlamak. 
10.2 Parke yol veya Asfalt öncesi asfalt veya parke yapılacak alanda gerekli emniyet önlemleri ile asfalt veya parke için hazır hale getirilmesini sağlamak. 
10.3 Yaz aylarında sıcak asfalt, kış aylarında ise soğuk asfalt (rotmiks) kullanarak yama yapılmasını sağlamak. 
10.4 Asfalt yaması yapıldıktan sonra yeterli düzeyde sıkıştırılmasını sağlamak. 
10.5 Kış aylarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yerine getirmek. 
10.6 Yol yapım çalışmalarında düzenleme çalışmaları ile yola dolgu malzemesinin serilerek yol yapım çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 
10.7 Parke yollar için gerekli parke taşı üretimini yapmak ve stoklarda bulundurmak,
10.8 Kaldırım, bulvar v.s. gibi yerlerdeki onarımların yapılmasını sağlamak,
10.9 İş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymak.
10.10 Meydana gelecek iş kazalarına vakit geçirilmeden ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak ve durumu en kısa zamanda amirine bildirmek. 
10.11 Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
10.12 Doğal afet ve olağan dışı hava koşullarında belediyenin acil durum koordinasyonunda verilen görevleri yerine getirmek.
Yol Yapım Şefliğinin Görevleri
MADDE 11 -
Aşağıda belirtilen görevler, Yol Yapım Şefliği tarafından yürütülür.
11.1 Yapılması planlanan her türlü yollara ait proje, ihale işlemleri, denetim ve kabul işlemlerini yürütmek. 
11.2 Ana arterlere ait kaldırım ve orta refüjlerde bordür taşı döşenmesini sağlamak.
11.3 Yıpranan kaldırımların karo, bazalt ve kilitli taşlarının yenilenmesini sağlamak. 
11.4 Duvar yapım, bakım ve onarım işlerini yerine getirilmesini sağlamak. 
11.5 Trafik işaretleri ve levhaları montajının yapılmasını sağlamak.
11.6 İş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymak.
11.7 Meydana gelecek iş kazalarına vakit geçirilmeden ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak ve durumu en kısa zamanda amirine bildirmek.
11.8 Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
11.9 Doğal afet ve olağan dışı hava koşullarında belediyenin acil durum koordinasyonunda verilen görevleri yerine getirmek.

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
MADDE 12 -
Aşağıda belirtilen görevler, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
tarafından yürütülür. 
12.1 Kamu kurum ve kuruluşları, özel veya tüzel kişiler ile ve Belediyelerce gerçekleştirilecek alt yapı çalışmalarını düzenler ve koordine ederek ruhsatlandırılmasını sağlar. Şubenin alt birimlerindeki çalışmaların ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasını sağlayarak takibini yapar veya yaptırır.
12.2 Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının Büyükşehir sınırları dahilinde yapacakları alt yapı yatırımları için 5 yıllık kalkınma planı ve yıllık yatırım programlarına uygun olarak yaptıkları taslak programlarını alır. Bu programları birleştirerek kesin alt yapı yatırımı hazırlar. 
12.3 AYKOME Birimi bünyesinde altyapı ile ilgili; kurulu bulunan bilgisayar Network sistemi ve bu sistem üzerinde bulunan işletim sistemlerini ve işlemlerin yapıldığı yazılımların düzenlenmesi, güncellenmesi, değiştirilmesi işlemlerini yapar veya yaptırır.
12.4 Belediye ile Altyapı kurum ve kuruluşlarından gelen ortak programa alınan yatırımların ortak programa uygun olan projelerini belirleyerek projeye son şeklini verir. Altyapı yatırımları için inşaat tipini belirler, proje ve ihale dosyalarını hazırlar veya hazırlatır, gerektiğinde yatırımcı kurumlardan herhangi biri tarafından yapılmasını kararlaştırır. Bu hususta AYKOME Başkanının onayını alır.
12.5 Ortak yatırım programına girmeyen Program ve Bilgi İşlem Birimince bildirilen alt yapı yatırımlarına ait; kuruluşların yatırımlarıyla ilgili projeleri takip ederek inceler, uygun olanları AYKOME Şube Müdürüne bildirir. Uygun olmayan projeler için bir öneri raporu hazırlayarak ilgili kuruluşun projelerinin öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesini talep eder.
12.6 Ortak yatırım ihale edilecekse ihale komisyonunun sekreterya görevini yürütür. Gerektiğinde İnşaat Kontrol Birimi ile Denetim Birimine destek vererek çalışmalarına yardımcı olur. 
12.7 Ortak programda olan veya olmayan altyapı yatırımları için belirlenen altyapı yatırım programına uygun olarak ruhsatlandırma işlemlerini yapar, ayrıca özel ve tüzel kişi müracaatları ile ilgili teknik elemanlarca yapılan denetimi değerlendirerek uygun koşullar mevcut ise altyapı tesisi için çalışma ruhsatlarını düzenleyerek çalışma süresini program doğrultusunda belirler. Haftalık ve aylık işleme giren ruhsatların dökümlerini alarak, ilgili birimlere iletir. 
12.8 AYKOME’nin sekreterya görevinin yürütülmesinde gerekli yazışmayı ve alınan kararlarla ilgili raportörlüğünü yaparak gerekli birimlerin onayına sunar. Demirbaşa kayıtlı araç gereçlerin demirbaş listelerini bulundurur. Ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaşların düşümlerinin yapılmasını ve personel ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
12.9 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin, ruhsat şartlarına aykırı, ruhsatsız veya ruhsat harici yapılan kazı çalışmalarında düzenlenen tutanak gereği cezai müeyyideyi uygular, gerekli yazışmaları yaparak ilgilisine tebliğ eder. Cezai bedelinin tahsilatının yapılmasını sağlar.
12.10 Zemin tahrip ücretini; ilçe ve kuruluş bazında aylara göre çıkararak, Hesap İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir.
Alt Yapı Koordinasyon Şefliğinin Görevleri
MADDE 13 -
Aşağıda belirtilen görevler, Alt Yapı Koordinasyon Şefliği tarafından yürütülür.
13.1 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nin sekreterya hizmetlerini yürütmek,
13.2 Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek, 
13.3 AYKOME' ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlamak,
13.4 Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlamak ve AYKOME' nin onayına sunmak,
13.5 Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına almak ve AYKOME'nin onayına sunmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif etmek, 
13.6 Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipinin belirlenmesini sağlamak, projesini ve ihale dosyasını hazırlatmak, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekreterya görevini yürütmek.
Alt Yapı Ruhsat Ve Kontrol Şefliğinin Görevleri
MADDE 14
- Aşağıda belirtilen görevler, Alt Yapı Ruhsat ve Kontrol Şefliği tarafından yürütülür.
14.1 Ortak programa giren veya girmeyen altyapı yatırımları ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin müracaatlarını yerinde kontrol ederek, proje, kroki, metraj ve zemin cinsine göre değerlendirerek, ruhsatlandırma işlemlerini yapmak, 
14.2 Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen acilen müdahalesi zorunlu hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin bildirimiyle yapılan çalışmaları kayıt altına almak, 
14.3 İlgili mevzuat ve AYKOME Kurul Kararları doğrultusunda altyapı çalışmalarının kontrol ve denetimini yapmak, 
14.4 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin, ruhsat şartlarına aykırı veya ruhsatsız yapılan kazı çalışmalarında Zabıta ekiplerince düzenlenen tespit tutanağı ile ilgili cezai uygulama için gerekli yazışmaları yaparak, takibini yapmak, cezai bedelin ilgili dairesince tahsilâtının yapılmasını sağlamak, 
14.5 Ruhsata tabi yapılan kazılardan alınan teminat bedeli iadesinin uygunluğunun tespit işlemini yapmak ve/veya yaptırmak, uygun ise teminat iadesi için gerekli evrakları düzenleyerek ilgili Daire Başkanlığına göndermek, 
14.6 Haftalık ve aylık işleme giren ruhsatları raporlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fen İşleri Daire Başkanlığının İş Ve İşlemleri
Büyükşehir Belediyesince İhtiyaç Duyulan Alt Yapı Ve Üst Yapı Tesislerinin Yapımı
MADDE 15 –
İdare tarafından yapılmasına karar verilen meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile yolcu ve yük terminali, kapalı ve açık otopark, sosyal donatı, bölge parkı, sağlık merkezi, hastane vb. ihtiyaç duyulan tesislerin etütlerinin yapılması, mimari, betonarme, mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması görevlerini yerine getirir.
Yapıların Kontrollük Hizmetlerinin Yürütülmesi
MADDE 16 –
İdare tarafından yapılmasına karar verilen meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile yolcu ve yük terminali, kapalı ve açık otopark, sosyal donatı, bölge parkı, sağlık merkezi, hastane vb. ihtiyaç duyulan tesislerin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanması, projelerin uygulama aşamasında kontrollük görevlerinin yerine getirilmesi, ihale ile yürütülen projelerin hak edişlerinin hazırlanması faaliyetlerini yürütür.
Yapıların Bakım Ve Onarımının Sağlanması 
MADDE 17 

17.1 Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında yeni meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapılmasını veya yaptırılmasını, var olanların bakım ve onarımının yapılmasını veya yaptırılmasını, ana arterlerde kaldırım yapılmasını, kış aylarında ana arterlerin kar temizliğinin ve tuzlama çalışmalarının yapılmasını ve afet durumlarında afet bölgelerine araç gereç ve malzeme desteğini sağlamak görevlerini yürütür. 
17.2 Kültür ve sosyal varlıklar ile kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların bakım ve onarımı faaliyetlerini yapar.
Alt Yapı Çalışmaları İçin Malzeme Üretimi
MADDE 18

18.1 İdareye ait konkasörün (taş kırıcı) çalışabilmesi için gerekli koşulları sağlayarak ihtiyaç duyulan standartta temel-alttemel ve mıcır üretimi faaliyetlerini yürütür.
18.2 İdarenin ihtiyaç duyduğu asfalt üretimi faaliyetlerini yürütür.
18.3 Kış aylarında karla mücadele çalışmasını yürütür ve var olan çalışmalarına katılır.
Altyapı Koordinasyon Faaliyetlerinin Yürütülmesi
MADDE 19 – 

19.1 Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki altyapı ile ilgili faaliyet yürütün kurumlar arasında eşgüdüm sağlamakla görevli Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) sekreterya hizmetlerinin yürütür. 
19.2 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mevcut görev alanına dahil edilen yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve AYKOME bünyesindeki kurumlarla eşgüdüm halinde giderilmesini sağlamak görevlerini yürütür.


 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler
Fen İşleri Daire Başkanlığının Yöneticileri 
MADDE 20 

20.1 Fen İşleri Daire Başkanı, Müdürler ve Şefler, Fen İşleri Daire Başkanlığının yöneticileri olup, birimlerin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine ve üst yöneticiye karşı sorumludur. 
20.2 Fen İşleri Daire Başkanlığının yöneticileri, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Çalışmalarda İşbirliği Ve Uyum
MADDE 21 -
Fen İşleri Daire Başkanlığının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Fen İşleri Daire Başkanı başkanlığında müdürlerin ve şeflerin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tüm personelin katılımı ile iki ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Fen İşleri Daire Başkanlığı faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.
Fen İşleri Daire Başkanlığında Kullanılacak Defter, Kayıt Ve Belgeler
MADDE 22 -
Fen İşleri Daire Başkanlığında kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
Evrak Kayıt Sistemi Ve Yazışmalar
MADDE 23 -
Fen İşleri Daire Başkanlığına gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.
Yürürlük
MADDE 24 -
Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Meclisince kabulü ile yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 25 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.