Bilgi İşlem Drs Baş Yetki ve Çalışma Ynt


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç Ve Kapsam
MADDE 1-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ nın teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 
Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır

MADDE 2- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerinin işlevlerinin belirlenerek, Mardin Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak. Ortak veri tabanının kurulması ve işletilmesi, şehrimizin bilgisayar ortamında üretilmekte olan haritalarını (halihazır, içme suyu, kanalizasyon, kadastro, imar v.b.) ilgili metinsel (mülkiyet, arazi kullanımı, doğal ve tarihi taşınmaz kültür ve tabiat değerleri, yeşil alan verileri, mezarlık bilgileri, ulaşım, nüfus v.b.) verilerle ilişkilendirerek, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının sorumluğunda olan, kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve koordinasyonuna imkan sağlamak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak tüm çalışmaların ve bu çalışmaları yapacak servisleri ve birimleri belirlemek, yapılan işleri denetlemek, servisler arasında koordinasyonu sağlamak dâhil esas ve usulleri kapsar.


Tanımlar
MADDE 3-
Bu Yönetmelikte ifade edilen;
3.1 Başkan : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
3.2 Belediye : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
3.3 İlçe Belediyesi : Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
3.4 Meclis : Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,
3.5 Encümen : Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
3.6 Genel Sekreter : Mardin Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
3.7 Genel Sekreter Yardımcısı : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
3.8 Daire Başkanlığı : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,
3.9 Daire Başkanı : Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanını,
3.10 Şube Müdürü : Birim Şube Müdürü 
3.11 Müdürlük : Bağlı Şube Müdürlüklerini
3.12 Birim : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Birimleri
3.13 Çalışan Personel : Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
3.14 Teknik Personel : Şube Müdürlüğü Teknik personeli,
3.15 WAN : Geniş alan bilgisayar ağı (wide area network)
3.16 LAN : Yerel alan ağı (local area network)
3.17 BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Ve Yasal Dayanak

MADDE 4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile kurulan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile kurum şemasında belirtilen Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 
Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
4.1 İlgili Kanunlar

657 Devlet Memurları Kanunu
697 Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun
765 Türk Ceza Kanunu Bilişim Alanındaki Suçlar 
4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
4734 Kamu İhale Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4857 İş Kanunu
4982 Bilgi Edinme Kanunu
5070 Elektronik İmza Kanunu
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Belediye Kanunu 
5651 İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında Kanun
5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5809 Elektronik Haberleşme Kanunu
7201 Tebligat Kanunu
4.2 İlgili Yönetmelikler-Tebliğler-Genelgeler
Yönetmelikler

Tarihi Sayısı Düzenlemenin Adı Düzenlemenin Konusu
19.04.2004 7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması hakkında Yönetmelik Kurum ve kuruluşlar, Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
18.10.2004 8125 Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bu Yönetmelik, yazışmalarda elektronik ortam ve elektronik imzaların kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir
06.01.2005 25692 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bu Yönetmelik; bildirim ve sertifikasyon süreçlerine, güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kurum, nitelikli elektronik sertifika sahibi ve üçüncü kişilerin yükümlülüklerine, denetime, faaliyetin sona erme hallerine, zaman damgasına, yabancı elektronik sertifikalara, güvenliğe, teknik ve mali hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
01.11.2007 26687 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
20.07.2008 26942 Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Bu Yönetmelik, işletmecilerin fiziksel alan güvenliği, veri güvenliği, donanım-yazılım güvenliği ve güvenilirliği ile personel güvenilirliğinin sağlanması için tehditlerden ve/veya zafiyetlerden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi veya azaltılmasına ilişkin olarak alacakları tedbirlere yönelik usul ve esasları kapsar.
03.02.2010 27482 Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin yürütülmesine Dair Geçiş Hakkı Yönetmeliği Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde ve Kurum ile yapılan görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Kurumdan alınan telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izin uyarınca hizmet veren işletmeciler ile kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere altından, üstünden, üzerinden telekomünikasyon altyapısının geçirileceği taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahiplerinin, geçiş hakkından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile bu hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kapsar.
21.04.2011 27912 Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar Arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 
Yönetmeliğin amacı, Elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve Güvenlik Sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususları,Uluslararası standartlar temelinde elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerini,Ölçüm yöntemlerini ve ölçüm yapacak kuruluşları,Ölçüm sonuçlarına göre elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerine uygun olmayan sabit elektronik haberleşme cihazlarının limit değerlere uygun hale getirilmesine ve bunlara uyulmaması halinde işleticiler ve işletmecilere uygulanacak Kanunda belirtilen müeyyidelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
14.11.2011 28142 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak denetim çalışmaları ile bu çalışmalar süresince Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimin görev ve yetkileri ile denetçinin yetki ve yükümlülüklerini ve denetlenen tarafın hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Tebliğler 
Tarihi Sayısı Düzenlemenin Adı
Düzenlemenin Konusu
30.12.2011 28158 Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Bu Tebliğin amacı, 21⁄4⁄2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte yer alan ölçüm yapacak personelin nitelikleri ile ölçüm sertifikası alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Genelgeler 
Tarihi Sayısı Düzenlemenin Adı Düzenlemenin Konusu
04.12.2003 25306 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planının uygulamaya konulması hakkındadır.
06.09.2004 25575 2004/21 sayılı Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması Hakkında Başbakanlık Genelgesi Elektronik İmza uygulamalarının tüm kamu kurum ve kuruluşlarında birlikte işler ve uyumlu bir yapıda işletilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal sertifika ihtiyaçlarının karşılanması için Kamu Sertifikasyon Yapısı oluşturulması kararlaştırılmaktadır.
15.02.2005 25728 2005/3 sayılı Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor konulu Başbakanlık Genelgesi Kamu kurum ve kuruluşlarından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili olarak düzenleyecekleri raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna iletmeleri istenmektedir.
19.04.2006 13 Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçirecekleri e-imza uygulamalarında Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak görevlendirilmiştir. Bunun dışında; sistem mühendisliği, tasarım, kodlama gibi e-imza altyapısının kurulumuna ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat doğrultusunda diledikleri kuruluştan hizmet temin edebileceklerdir.
25.07.2006 26329 Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi 06/09/2004 tarihli ve 25575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Sertifikasyon Merkezi” konulu 2004/21 sayılı Genelgenin altıncı fıkrasında belirtilen istisnai kurumlara “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı”nın da eklenmesi hakkındadır.
27.01.2007 26416 Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu Hakkında 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi Genelge ekinde kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde asgari düzeyde içerik ve tasarım uyumunun sağlanmasında gözetilecek kılavuz yer almaktadır. 
16.07.2008 17 Başbakanlığın “Lisanslı Yazılım Kullanılması” Genelgesi Genelge ile, fikri hakların korunması açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esaslar tespit edilmektedir.
Diğer Mevzuatlar
Tarihi Sayısı Düzenlemenin Adı Düzenlemenin Konusu
21.12.2011 14/659 Kişisel Bilgilerin Gizliliğine İlişkin Denetim hakkında Kurul Kararı İşletmecinin Elektronik Haberleşme Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi, abonelere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından elde edilmemesi için gerekli tedbirleri almaması nedeniyle verilen para cezası kararıdır.
01.06.2006 77/353 Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte bir düzenleme bulunmaması nedeniyle söz konusu yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uyarınca “Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve 
Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara ait taahhüt ve standart tavsiyesi kararıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Teşkilat
MADDE 5-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 
5.1 Başkanlığa bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 
5.2 Şube Müdürlükleri hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.
5.3 Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki Ve Sorumluluklar
MADDE 6
- Daire Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları
6.1 Daire Başkanının Görevleri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.
6.1.1 Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek.
6.1.2 İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.
6.1.3 Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek vermek.
6.1.4 Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.
6.1.5 İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak.
6.1.6 Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek,
6.1.7 Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her turlu tedbiri almak,
6.1.8 E- Belediye kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
6.1.9 Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
6.2 Daire Başkanının Yetkileri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı aşağıdaki yetkilere sahiptir.
6.2.1 Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar.
6.2.2 Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama yetkisine sahiptir.
6.2.3 Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nı temsil eder.
6.2.4 Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.
6.2.5 Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
6.2.6 Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
6.2.7 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
6.2.8 Bağlı birimlerinde yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personel görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlar.
6.2.9 Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
6.2.10 Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
6.2.11 Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.
6.2.12 Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
6.2.13 Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
6.2.14 Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
6.2.15 Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
6.3 Daire Başkanının Sorumlulukları
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.
6.3.1 Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir.
6.3.2 Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.
6.3.3 Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
6.3.4 Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine göre havalesini yapar.
6.3.5 Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
6.3.6 Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır.
6.3.7 Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder.
6.3.8 Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç gereçlerden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
6.3.9 Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
6.3.10 Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder.
6.3.11 Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.
6.3.12 Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.
6.3.13 Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlar.
6.3.14 İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
6.3.15 Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
6.3.16 Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar.
6.3.17 Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar.
6.3.18 İzinleri denetler ve koordine eder.
6.3.19 Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder.
6.3.20 Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
6.3.21 Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder.
6.3.22 Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
Şube Müdürlükleri

Yazılım Ve Programlama Şube Müdürlüğü
MADDE 7-
Yazılım Ve Programlama Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları
7.1 Yazılım Ve Programlama Şube Müdürlüğünün Görevleri
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.
7.1.1 E- Belediye uygulama yazılımının işletilmesini, bakımını ve geliştirilmesini sağlamak.
7.1.2 Belediye Birimlerinin özel yazılım taleplerinin incelenmesi, iç imkânlarla yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun yazılımın bulunması, şartname hazırlığı yapılarak teminini sağlamak, işletmek, işlettirmek, işletmenin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
7.1.3 Yeni projeler üretmek, projelere destek vermek.
7.1.4 Bilgisayarlara yüklü programların takibini yapmak.
7.1.5 Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılmasını koordine etmek.
7.2 Yazılım Ve Programlama Şube Müdürünün Yetkileri
Yazılım ve Programlama Şube Müdürü aşağıda yazılı yetkilere sahiptir;
7.2.1 Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
7.2.2 Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
7.2.3 Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
7.2.4 Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
7.2.5 Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
7.2.6 Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
7.2.7 Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
7.2.8 Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
7.2.9 Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
7.2.10 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
7.2.11 Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
7.2.12 Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
7.2.13 Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
7.3 Yazılım Ve Programlama Şube Müdürünün Sorumlulukları
Yazılım ve Programlama Şube Müdürü aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.
7.3.1 Sistem güvenliğinin sağlanması, saldırılara karşı önlemlerin alınması konusunda önerileri değerlendirip Daire başkanına sunar.
7.3.2 Sistem güvenliği için önlenmeler aldırır.
7.3.3 Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
7.3.4 Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7.3.5 Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
7.3.6 Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
7.3.7 Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
7.3.8 Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
7.3.9 İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
7.3.10 Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
7.3.11 Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
7.3.12 Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
7.3.13 Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarına katılarak Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
7.3.14 Tespit edilmiş Stratejik Plan dahilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
7.3.15 Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
7.3.16 Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
7.3.17 İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
7.3.18 Personelin, Stajyer öğrencilerin aylık puantajını hazırlatır, onaylar, onaylatır, süresi içinde ilgili Daireye ulaştırır.
7.3.19 Üniversite, Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin yaz ve dönem stajlarının Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde yapılmasını sağlar.
7.3.20 Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet sistemi üzerinden gelen şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar.
7.3.21 Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
7.3.22 Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
7.3.23 Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
7.3.24 Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
7.3.25 Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.7


MADDE 8- Yazılım Ve Programlama Şube Müdürlüğü Hizmet Başlıkları
8.1. Yazılım Yönetimi Hizmeti
8.1.1. Her türlü yazılım talepleri Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne iletilir. Sunucuların ve kullanıcı bilgisayarların işletim sistemleri ve ofis uygulamaları talebe gerek kalmaksızın temin edilip kurulurlar.
8.1.2. Yazılım ihtiyacı ilgili birimle görüşülerek tespit edilir. Şayet hazır bir paket program ise bu programın alınabilmesi için Başkanlık oluru alınır. Daha sonra teknik şartnamesi hazırlanarak lisanslı olarak satın alma veya ihale süreci başlatılır. Satın alınma sonrası gerekli kurulumları yapılır ve eğitim ihtiyaçları da karşılanarak kullanıma sunulur. Şayet Başkanlık oluru alınamaz ise durum talep sahibine bildirilir.
8.1.3. Yapılan talep özel bir yazılım ise mevcut e-belediye uygulamaları dâhilinde yazılması veya yazdırılması sağlanır. 
8.1.4. Bu amaçla talep sahibiyle analiz yapılır ve yazılımın tasarımı oluşturulur. Tasarıma uygun kod yazma işlemi gerçekleştirilip önce Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde test edilir. Daha sonra talep sahibi birimle beraber testi yapılır ve istenilene ulaşılmışsa kullanıcılara eğitimleri plan dâhilinde verilir ve yazılım kullanıma sunulur.
8.1.5. Özel yazılım talebi mevcut e-belediye yazılımı içinde çözülmeyecekse yine 8.1.2. maddesi uygulanır.


Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
MADDE 9- Elektronik Sistemler Şube Müdürünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları
9.1 Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünün Görevleri
Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.
9.1.1 Yerel ve Uzak alan ağ sistemini kurmak, işletilmesini sağlamak.
9.1.2 Sistem saldırılarına karşılık önlem ve tedbirleri almak.
9.1.3 Bilgi Güvenliği için gerekli tedbirleri almak.
9.1.4 Yeni projeler üretmek, projelere destek vermek.
9.1.5 Yeni donanım, Elektronik cihaz ve Haberleşme sistemi, Güvenlik Sistemleri taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapmak ve şartnameleri hazırlamak.
9.1.6 Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanların yerinin kiralanması süreçlerini yürütmek.
9.1.7 Hizmetlerin elektronik ortama taşınması uygulamalarını yapmak, geliştirmek.
9.1.8 İnternet erişim haklarının düzenlemesi için verilen teklifleri değerlendirmek
9.2 Elektronik Sistemler Şube Müdürünün Yetkileri
Elektronik Sistemler Şube Müdürü aşağıda yazılı yetkilere sahiptir;
9.2.1 Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
9.2.2 Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
9.2.3 Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
9.2.4 Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
9.2.5 Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
9.2.6 Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
9.2.7 Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
9.2.8 Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
9.2.9 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
9.2.10 Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
9.2.11 Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
9.2.12 Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
9.3 Elektronik Sistemler Şube Müdürünün Sorumlulukları
Elektronik Sistemler Şube Müdürü aşağıda yazılı sorumluluklara sahiptir;
9.3.1 Sistem güvenliğinin sağlanması, saldırılara karşı önlemlerin alınması konusunda önerileri değerlendirip Daire başkanına sunar.
9.3.2 Sistem güvenliği için önlenmeler aldırır.
9.3.3 Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
9.3.4 Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
9.3.5 Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
9.3.6 Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
9.3.7 Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
9.3.8 Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
9.3.9 İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
9.3.10 Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
9.3.11 Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
9.3.12 Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
9.3.13 Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarına katılarak Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
9.3.14 Tespit edilmiş Stratejik Plan dahilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
9.3.15 Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
9.3.16 Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
9.3.17 İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
9.3.18 Personelin, Stajyer öğrencilerin aylık puantajını hazırlatır, onaylar, onaylatır, süresi içinde ilgili Daireye ulaştırır.
9.3.19 Üniversite, Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin yaz ve dönem stajlarının Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde yapılmasını sağlar.
9.3.20 Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet sistemi üzerinden gelen şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar.
9.3.21 Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
9.3.22 Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
9.3.23 Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
9.3.24 Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
9.3.25 Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.


MADDE 10- Elektronik Sistem Şube Müdürlüğü Hizmet Başlıkları

10.1. Bilişim Teknik Destek Hizmeti
10.1.1 Sorumluluk alanına göre ilgili personel sistemden görevlendirilir. Şayet talep yapılan cihaz/sistem garanti kapsamında ise Dış İmkânlı onarım takibi yöntemiyle yetkili firma/ teknik servise gönderilir. Dış imkânlı onarım sürecinin uzaması durumunda ilgili birimin işinin aksamamasına özen gösterilir.
10.1.2 Garanti kapsamında olmayan cihaz/sistemlere gerekli müdahale yapılır. Değişmesi gereken parça stoklarda var ise temin edilip cihaza/sisteme monte edilir. Şayet değişmesi gereken parça ambar stoklarında yoksa Satın alma talebi yapılır.
10.1.3 İç imkânlarla arızası giderilemeyen cihaz/sistemler için Dış İmkânlı onarım yöntemi uygulanır.
10.1.4 İç veya dış imkânlarla sorunu giderilen cihaz/sistemler ilgililere çalışır halde teslim edilirler. Yapılan çalışmalar kayıt altına alınır ve yönetim programından işlem kapatılır.
10.1.5 İç veya dış imkânlı onarım sürecinde bakım maliyetinin ekonomik olmadığı veya cihaz/sistemin tamirinin mümkün olmadığı durumlarda cihaz/sistemler için Hurdaya ayırma işlemi yapılır.
10.2 Bilişim Ekipmanı Bakım Hizmet
10.2.1 Periyodik bakım uygulanacak cihaz ve/veya sistem grupları birimlerden gelen talepler veya Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tespitleriyle belirlenir.
10.2.2 Bakım ihtiyaçlarının dış imkânlarla karşılanması durumunda; teknik şartname, kontrol listeleri, bakım planları hazırlanarak Hizmet satın alınması talebi yazılır. İç imkânlarla yapılması durumunda ise kontrol listesi ve bakım planı hazırlanır. Bakımları takip etmek üzere personel görevlendirilir.
10.2.3 Dış imkânlı bakımlarda sözleşme imzalanır ve dosyanın takibi için Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne gönderilir. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden yüklenici firmaya bakım planı resmi yazı ile gönderilir.
10.2.4 Teknik şartnameye uygun olarak periyodik bakımları yapılarak kayıt altın alınırlar. Ayrıca periyodik bakımların dışında bakım kapsamındaki cihaz ve/veya sistemlerde oluşacak arızalarda sözleşmeli yüklenici firma yönlendirilip arızanın giderilmesi sağlanır.
10.2.5 Periyodik bakımların her döneminin sonunda yüklenici firma dilekçe ve değerlendirme raporu ile Belediyeye başvurarak dönem ödemesini talep eder. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde dosya sorumlusu personel tarafından dönem hak ediş hazırlanır ve ödeme için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir.
10.3 Sistem Yönetimi Hizmeti
10.3.1 Kurulu sistemlere saldırı, virüs vb… etkenlere karşı güvenlik önlemleri Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından alınır. Kurumsal anti virüs/güvenlik yazılımları kurularak sunucular ve bilgisayarlar merkezden yönetilir. LAN/WAN da bulunan ve ağ kaynaklarını kullanan bu cihazları (bilgisayar, notebook, …vb.) kullanan tüm kullanıcılar önlemlere uymak zorundadır. 
10.3.2 Sunucular üzerindeki verilerin yedekleme planına uygun olarak otomatik yedekleri alınır.
10.3.3 Birimlerin taleplerine uygun olarak sunucular üzerindeki klasörlere erişim hakları düzenlenir.
10.3.4 İnternet kullanımını Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak içerik ve log kontrolleri yapılır. Kamuya uygun olmayan siteler/e-postalar içerik bakımından engellenir. İnternet kullanımının logları tutularak incelenir.
10.3.5 LAN/WAN a bağlı birimlerin bağlantı durumları izlenir sorun tespitinde abonelikse aboneliği sağlayan kuruluşla irtibata geçerek bağlantı sorunu çözülür. LAN/WAN a bağlantı ihtiyacında haberleşme hizmeti devreye girer.
10.4 Bilişim Malzemesi Talep Değerlendirilmesi ve Karşılanması Hizmeti
10.4.1 Tüm birimlerin ortak kullanımında olan ve onarımlarda kullanılan ve sıkça değişmesi muhtemel Bilişim sarf malzemeleri ve yedek parçaları Bilgi İşlem ambarında stoklanır.
10.4.2 Birimlerin uygun bulunan sarf malzeme talepleri talep ve teslim formları ile stoktan karşılanmak üzere talep sahiplerine teslim edilir. Stoklarda olmayan sarf malzeme talepleri için satın alma talebi yapılarak temin edilir ve daha sonra talep sahibi birime teslim edilir.
10.4.3 Birimlerin sarf malzeme dışındaki ürün/sistem talepleri e-belediye yazılımı üzerinden Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne iletilir. Talepler ürün grubuna göre ilgili Bilgi İşlem servisine yönlendirilir.
10.4.4 Yapılan talepler tetkik edilir, olumlu karşılananlar stokta var ise ilgili birime teslimi ve kurulumları yapılır. Yapılan taleplerin dışında farklı çözüm veya sayıda ihtiyaca karar verilirse Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden gerektiğinde teknik rapor hazırlanarak durum belirtilir.
10.4.5 Stokta olmayan ürün/sistemler için hazırlanan rapora uygun Başkanlık Oluru alınır. Başkanlık Oluruna yaklaşık maliyet tablosu da eklenir.
10.4.6 Başkanlık Oluru alınamaz ise durum talep sahibine bildirilir. Olur alınır ise teknik şartname hazırlanarak Satın alma veya ihale süreci başlatılır.
10.4.7 Satın alma sonrası Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne teslim edilen ürünler kabul komisyonu tarafından teknik şartnameye göre kontrol edilirler. Teknik şartnameye uygun olmayan teslimatlar yüklenici firmaya iade edilir. Eksiksiz ve istenen ürünlerin teslim alınmasından ve/veya kurulmasından sonra kabul yapılır. Taşınır işlem fişi kesilerek alınan ürünlerin girişleri yapılır. Kurulum ve teslimat çalışmaları yazılım üzerine kayıt edilerek kayıt altına alınır.
10.4.8 Alınan ve/veya kurulan ürünlerin kayıtları ilgili birimin ambarına transfer edilir. Görev kapatılır.
10.5 Kurum içi Elektronik haberleşme
10.5.1 Kurum e-posta isteği birimlerden telefonla ve/veya yazılım üzerinden kayıt açılması ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne iletilir. Belediye Bilişim yönergesine uygun e posta adresi tahsis edilerek talep sahibine bildirilir.
10.5.2 Şayet talep belediyenin mevcut network ağına bir Bilgisayarın bağlanarak İnternet erişim haklarından faydalanmak ise, Bilgisayarın kurulduğu birime göre ilgili network ayarları yapılarak internet erişimi sağlanır. İnternet erişiminde Belediye Bilişim Yönergeleri esas alınır.
10.5.3 Talep sahibi mevcut LAN/WAN da olmayan bir birimden network bağlantısı istiyorsa bu ihtiyacını yazılı olarak e-belediye yazılımı üzerinden Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne iletmesi gereklidir.
10.5.4 LAN/WAN a yeni bir bağlantı talebi, birimlerin Bilgi İşlem merkezine yakınlığı ve kablo bağlantısı yapılarak veya data hattı kiralayarak sağlanabilir. Kablo bağlantısı yapılarak yapılacak bağlantıda gerekli ürünler ve hizmet belirlenerek işin kapasitesine göre Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü imkânları ile yapılabileceği gibi Satın alma yolu ile de yapılabilir.
10.5.5 LAN/WAN bağlantısı kablo bağlantısı ile sağlanamayacaksa data hattı kiralanması yöntemi uygulanır. Kiralanan hat için sözleşme imzalanır. Tahsis edilen hat ilgili birime tesis edilir ve birimdeki bilgisayar veya diğer network cihazları bağlantısı yapılarak kurulum tamamlanmış olur.
10.5.6 Kiralanan data hattı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler
MADDE 11 -
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönetmelikte yer almayan hususlar için Şube Müdürlükleri Yönerge hazırlayabilir ve Belediye Başkanı onayı ile yayınlar. Daire Başkanlığı’ nın teknik ve diğer çalışan personeliyle ilgili yetki –sorumluluk ve iş süreçleri görev tanımları Yönetim Temsilcisi onayı ile belirlenir.


MADDE 12- Yürürlük
Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.


MADDE 13- Yürütme
Bu yönetmelik hükümleri Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.